چکیده

مدیر توسعه بازار کیست؟ وظایف او چیست؟ تا چه حد شکست شرکتها به مدیر توسعه بازار برمی گردد؟ این سه پرسش اساسی را این متن کوتاه و گزیده پاسخ می دهد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸