توسعه مهندسی بازار

چکیده

بازاریابی آثار هنری"" همچون بازاریابی سایر کالاها و خدمات است. با این توجه که مخاطبان این نوع محصولات نسبتاً متفاوت از دیگر مخاطبان کالاها و خدمات هستند. بنا بر آنچه مازلو در تئوری سلسله مراتبی نیازها میگوید، تا زمانی که افراد و جوامع، در بند نیازهای پایه و اساسیاند، سایر نیازها نظیر امنیت، احترام به خود، عزت نفس، توجه به دیگران، کم اهمیت تر میشود.پس از تأمین نیازهای پایه و نیازهای بالاتر نظیر امنیت، احترام به خود، عزت نفس، توجه به دیگران، نیازهای عالی نظیر هنر، ادبیات، معنا و مفهوم مییابد و از نان شب برای این گروه، واجب تر میشود. چنین نگاهی، فعالیت بازاریابی آثار هنری را با محدودیتها و دشواریهای خاص خودش روبه رو میسازد. چرا که خواهان چنین محصولاتی، عموم مردم نیستند پس طبعاً علایق و سیقه های کاملاً متفاوتی از دیگران خواهند داشت که توجه به آن یک الزام بایسته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸