توسعه مهندسی بازار

برند سازمانی: بازاریابی استخدام؛ برترین مزیت رقابتی سازمانهای پیشرو

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

بازاریابی استخدام"" واژهی ناآشنایی برای سازمانهای ایرانی است.سازمانها و بنگاهها ومؤسسات ایرانی که عمدتاً هنوز در بازار بهشتی انحصاربه سرمیبرند، همچنان خود را در برج عاج میپندارند.تصور میکنند هرگاه اراده کنند، نیروهایی برای"" پیداکردن شغل"" به آنان مراجعه میکنند. ابزارکارنیزدارند وآن پرداخت هزینه ای برای درج آگهی در نشریات و مطبوعات کثیرالانتشار، و یا پخش آگهیهای تلویزیونی است که در آن ""نیازهای شغلی سازمان"" اعلام میشود. این در حالی است که درعمل، دریافته اندتنها نیروهایی برای پیداکردن شغل به سراغ آنها خواهندآمدکه درآن بازهی زمانی ازآگهی آنان اطلاع حاصل کرده اند. گاه برای برخی از مشاغل حساس به رغم آنکه امکانات و تسهیلات و درآمد خوبی تعیین کرده اند، مراجعهکننده قابلی نداشته اند و بناگزیر به همان نیروها بسنده کرده اند یا بارها همان راه قدیمی درج آگهی و پخش آگهی را طی کرده اند؛ وضعیتی که نتیجهی درخشان نمیدهد. درست به عکس، سازمانهای پیشتاز و برجستهی جهانی که در بازار جهنمی پررقابت فعالیت میکنند، میدانند نیروهای شایسته به دلیل ویژگیهای خاص و استثنایی، نمیتوانند در هر محیطی حضوریابند.نیروهای شایسته و کارآمد به دلیل قدرت انتخاب بالایشان، میتوانند تصمیم بگیرندکه در کدام سازمان حضوریابند و یا کدام سازمان را ترک کنند.به عبارت ساده تر، گذشت آن زمانی که سازمانها تصورمیکردند که قدرت گزینش دردست آنان است. اینک زمانه ای دیگر ایجادشده وآن زمانه ای است که قدرت گزینش بلامنازع دردست نیروهای شایسته و کارآمد است.برای جلب توجه و حضورآنان بایدسازمانها خودرا هرچه بیشتر و بهترمعرفی کنند تا بتوانند این نیروهای کمیاب را شکارکنند.درغیراین صورت یعنی عدم شکار نیروهای کمیاب،سازمانهای پیشتاز به سطح سازمانهای معمولی تنزل خواهند کرد. ""مزیت رقابتی سازمانهای پیشتاز""در دستان ومغز پرتوان نیروهای کارآمدو زبده ای است که خود،سازمان موردنظررا برمیگزینند. مایکروسافت به دلیل اشتهار فراوان خود به خود جاذب نخبگانی است که این سازمان را برمیگزینند. با استخدام این نخبگان، مایکروسافت همچنان کالاها و محصولاتی عرضه می کنندکه دارای نام ونشان تجاری برتر است.چه بایدکرد؟بازاریابی عصرحاضرچنین میآموزدکه: بازاریابی دربرگیرندهی فروش سمتها، محیط کار، فرهنگ وفرصتهای موجود در سازمان به ""خریداران"" یا در حقیقت جویندگان کار کاملاً متناسب وفعال است. اثر حاضر که در پی میخوانید،ساده وگویا،بازاریابی استخدام را تعریف میکند.اثربخشی آن را برای سازمانها معرفی میکند، سودهای حاصله از آن را برای سازمانها برمیشمرد،و در نهایت ، از روشها و تکنیکهایی یادمیکند تا سازمانها بتوانند استعدادهای کمیاب را در بازار پررقابت،نصیب خود سازند؛ تا در عرصهی رقابت ، فراتر از خوب یعنی عالی باشند.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸