توسعه مهندسی بازار

معرفی کتاب: گاهی از آینده بازاریابی به روایت فلیپ کاتلر(پدر بازاریابی نوین) حمید بهنام

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

کاتلر،پرآوازه ترین بازاریاب مدرن جهان، شخصیت شناخته شده ای در ایران است.کتابهای او در ایران به سرعت ترجمه و درتیراژهای مناسب به فروش میرسد. درشمارهی پیشین با معرفی کتاب وی با عنوان مدیریت وبازاریابی کسب وکارها درعصرآشوب،مدیریت محترم انتشارات سیته اعلام کردند که ترجمه کتاب از سوی دو تن از مترجمان پایان یافته، ودرماههای آینده، خوانندگان آثار کاتلرمیتوانند آن را خریداری کنند. این بار نیز کتابی دیگر از کاتلر معرفی میشود که وی به همراه دوتن از همکارانش آن راتالیف و تدوین کردند و انتشارات وایلی در ماه می 2010 آن را چاپ کرد. عنوان کتاب بسیارکوتاه وگزیده است:"" marketing 3.0"" . درفارسی شاید بتوان آن را بازاریابی 3.0 ترجمه کرد.عنوان بالاتری که برروی کتاب درج شده تاحدودی گویا و معرف کتاب خواهدبود. و آن این است:از محصول به مشتری و (ازمشتری) به روح وروان آدمی.کاتلر، رویکردمبتنی برمحصول رابازاریابی 1.0 ، و رویکرد مبتنی بر مشتری را بازاریابی 2.0 نامگذاری می کند. وی رویکرد مبتنی بر توجه به روح و روان آدمی را در بازاریابی به بازاریابی 3.0 نامگذاری کرده است. این به نوعی سیر تاریخی را نشان میدهدکه در آغاز،بازاریابها همواره برمحصول و ویژگیهای محصول تاکید میکردند، و به مرور دریافتند که مدار و محوراصلی نه محصول بلکه،مشتری است. تامین نیازهای مشتری رویکرد تازه ای بودکه بازاریابان درپرتوآن توانستند فرصتهای بیشتری را برای فعالیت خود رقم بزنند.اینک این چرخه و معادله نیز تغییر یافته است.نمیتوان تنها برای تامین نیازهای مشتری گام برداشت بلکه، باید به فراتر از شخص مشتری و نیازهای وی اندیشید و آن تامین و ارضای نیازهای والایی است که در روح و روان آدمی (ونه مشتری) قرار دارد. فیلیپ کاتلر با تحریر چنین کتابی، از دانش روانشناسی خود بیشتربهره برده است.چه، میدانیم کاتلر پس از دریافت مدارج عالی در ریاضیات،اقتصاد و مدیریت، و روانشناسی و بهره مندی و آمیزهی این علوم توانست از بازاریابی ترسیمی تازه پدیدآورد،ترسیمی که به او لقب"" پدر بازاریابی نوین"" اعطا کرد. ظاهراً کاتلر با چنین کتابی (بازاریابی 3.0) میکوشد به انگیزه های والای بشری و نیازهای عمیق آدمی به مشارکت، جامعه گرایی،خلاقیت و آرمانگرایی بیشتر بها دهد .به بازاریابها و مؤسسات وسازمانها نوید میدهدکه گزارهی جدید در راه است وآن، توجه به روح و روان آدمی در سطح جهانی است. ناشرانی که این کتاب را برای ترجمه در اولویت کارخودبرگزیده اند میتوانند با شماره تلفنهای دفتراین فصلنامه، 4-66028401(021)تماس بگیرندیابه نشانیاینترنتی www.marketingbooks.ir /www.marketingmag.ir ،مراجعه کنند تا به خوانندگان اطلاع دهیم که تا چه مدت دیگر شاهد حضور این کتاب در ایران باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸