آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی و نیز پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به احساس انسجام و عز ت نفس می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن کارکنان شرکت مهرکام پارس خراسان (N=192) است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد شامل 123 نفر می باشد و ابزار گردآوری داده ها، شامل مقیاس جدیدنظرشده احساس انسجام فلسنبرگ و پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ و عملکرد شغلی پاترسون و به روش SPSS است و داده ها با استفاده از نرم افزار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین احساس انسجام و عملکرد شغلی و (0/005>p) عزت نفس و عملکرد شغلی (0/005>p) احساس انسجام و عزت نفس (0/005>p) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش میزان احساس انسجام و عز ت نفس، میزان عملکرد شغلی در بین کارکنان افزایش می یابد . هم چنین این دو متغییر پیش بینی کننده های عملکرد شغلی می باشند که از این میزان سهم احساس انسجام در پیش بینی عملکرد شغلی اندکی بیشتر است.