آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

یکی از روش های پیش بینی عملکرد مالی ، استفاده از مدل های پیش بینی است . در حوزه مدیریت مالی،عمدتاّ نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در مدل های پیش بینی به کار گرفته می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت­های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری با استفاده از مدل های داده کاوی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه اصلی تدوین شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش،یک مدل با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی(درخت تصمیم CART ) و یک مدل با استفاده از تکنیک های آماری(رگرسیون لجستیک ) به کار گرفته شده است. نمونه آماری شامل199 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1383 تا 1388 است.همچنین، برای مقایسه دقیق تر محتوای اطلاعاتی، شرکت ها به دو دسته قوی و ضعیف تفکیک شده­اند. میزان دقت پیش بینی در هر یک از دو مدل نشان دهنده محتوای اطلاعاتی نسبت های به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد نسبت های نقدی در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های قوی ونسبت­های تعهدی درپیش بینی عملکرد مالی شرکت های ضعیف از محتوای اطلاعاتی بالاتری در هر دو مدل مورد استفاده برخوردارند.

تبلیغات