مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی سابق)