مجلاتچشم انداز مدیریت مالی و حسابداری


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان 

سردبیر: دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد 

مدیر داخلی: دکتر نوید نظافتی 

هیئت تحریریه: دکتر غلامحسین اسدی، دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، دکتر علی ثقفی، دکتر علی جهانخانی، دکتر رضا راعی، دکتر سید جلال صادقی شریف، دکتر محمد عرب مازار یزدی، دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد، دکتر محمد نمازی، دکتر ایرج نوروش 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،

تلفن:  29903136(021)    فکس: 22431644(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: jfmapsbu@yahoo.com  


آرشیو نشریه: