مجلاتآموزش مهارت های زبان (JTLS)


 


دوره انتشار: فصلنامه

سردبیر: جلال رحیمیان

مدیر اجرایی: مریم خاک رنگین

هیئت تحریریه: سید محمد علوی، رحمان صحراگرد، بهزاد قنسولی، انگرید پیلر، ناصر رشیدی، عبدالمهدی ریاضی، فیروز صدیقی، دیوید میشل سینگلتن، حسین شکوهی، محمدحسن تحریریان

وب سایت: http://jtls.shirazu.ac.ir

 

 


آرشیو نشریه: