پژوهش های زبان شناسی - علمی-پژوهشی

پژوهش های زبان شناسی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

سردبیر: دکتر محمد عموزاده

مدیر اجرایی: محمودرضا علیمی

هیئت تحریریه: محمدرضا ابن‌الرسول، محمدعلی اژه‌ای، زهره اسلامی راسخ، منوچهر توانگر، نادر جهانگیری، علی خزاعی فرید، محمد راسخ مهند، ساسان سپنتا، فرزاد شریفیان، محمد عموزاده، غلامحسین کریمی دوستان، منیژه یوحنایی، گراتسیلا تونفونی، داگلاس جیمز سدی، کارینه مگردومیان، جولین هاوس

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی،دفتر مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی ،کدپستی: 81746-73440

تلفن:   (031)37932115

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: journal.linguistics@fgn.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵