مطالعات بین المللی - علمی-ترویجی

مطالعات بین المللی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روابط بین الملل

مدیر مسئول: دکتر مهدی ذاکریان

سردبیر: دکتر محمود منشی‌پوری

هیئت تحریریه: دکتر الکساندر نوپس، دکتر عبداللهی احمد النعیم، دکتر رینالد اوتنهوف، دکتر شریف بسیونی، دکتر این‌که بوئرفاین، دکتر احمد سیف‌الدوله، دکتر مهران کامروا، دکتر مارک گیبنی، دکتر دیتریش یونگ، دکتر حسین سلیمی، دکتر ارشین ادیب مقدم، دکتر سید جواد امام جمعه زاده، دکتر داود باوند، دکتر امانوئل دکو، دکتر ویلیام شاباس، دکتر فلاویا لاتانزی، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر پیروز مجتهدزاده، مهدی طاهری، دکتر لبنا عبید علی

وب سایت: http://isjq.net/fa

پست الکترونیک: info@isjq.net


آرشیو نشریه: