برنامه ریزی توسعه کالبدی - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی توسعه کالبدی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۵۴۸X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۶
مدیر مسئول: دکتر مصطفی طالشی
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۶۴۵-۵۴۷۱
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مصطفی طالشی
هیئت تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر مسعود تقوایی، دکتر زهرا حجازی‌زاده، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر عباس سعیدی، دکتر حمید شایان، دکتر اسماعیل علی اکبری، دکتر عبدالحمید نظری، دکتر مجید جاوری
آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی داشگاه پیام نور - دفتر فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی- صندوق پستی 4697-19395
وب سایت: http://psp.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: pspjournals@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹