برنامه ریزی فضایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی فضایی (مقاله علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید اسکندر صیدایی

سردبیر: دکتر اصغر ضرابی

مدیر اجرایی: دکتر علی براتیان

هیات تحریریه: دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر مسعود تقوایی، دکتر زهرا حجازی زاده، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر سید اسکندر صیدائی، دکتر اصغر ضرابی، دکتر مهدی قر خلو، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر حمیدرضا وارثی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان،ساختمان کتابخانه مرکزی، پژوهشکده علوم جغرافیایی کدپستی:73441-81746

تلفن: 37934431(031)  فکس: 37934431(031)

وب سایت:  http://uijs.ui.ac.ir

 

پست الکترونیک:  SPPL@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲