برنامه ریزی فضایی - علمی-پژوهشی

برنامه ریزی فضایی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید اسکندر صیدایی

سردبیر: دکتر اصغر ضرابی

مدیر اجرایی: دکتر علی براتیان

هیات تحریریه: دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر مسعود تقوایی، دکتر زهرا حجازی زاده، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر سید اسکندر صیدائی، دکتر اصغر ضرابی، دکتر مهدی قر خلو، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر حمیدرضا وارثی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان،ساختمان کتابخانه مرکزی، پژوهشکده علوم جغرافیایی کدپستی:73441-81746

تلفن: 37934431(031)  فکس: 37934431(031)

وب سایت:  http://uijs.ui.ac.ir

 

پست الکترونیک:  SPPL@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵