پژوهش های فلسفی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های فلسفی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تبریز
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد اصغری
مدیر داخلی: دکتر محمود صوفیانی
هیئت تحریریه: دکتر احمد احمدی، دکتر منصور ایمانپور، دکتر ریچارد پالمر، دکتر عبدالرزاق حسامیفر، دکتر مرتضی حاج حسینی، دکتر رابرت داستال، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، دکتر حسن فتحی، دکتر محمود نوالی، دکتر یوسف نوظهور، دکتر مارک وان دن بوسه
آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده ادبیات- دفتر نشریه - دفتر سردبیر: دخلی 2193
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۱۳۱
وب سایت: http://philosophy.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: philosophy@Tabrizu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴