مطالعات مدیریت توسعه سبز (مدیریت سبز و توسعه سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات مدیریت توسعه سبز (مدیریت سبز و توسعه سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۹۸۰-۸۶۴۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیر مسئول: محمد حجی پور
ناشر: دانشگاه بیرجند
صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: محمدحسین کریم
مدیر داخلی: سمیرا پور
هیئت تحریریه: ابوالفضل اکبرپور، محمدعلی بهدانی، علیرضا پویا، بهمن خسروی پور، محمدحسین کریم، حمیدرضا نجفی، محمود هوشمند، اسماعیل کرمی دهکردی، محمود فال سلیمان، محمد اسکندری ثانی
آدرس: استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس شوکت آباد- دانشگاه بیرجند – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دفتر نشریه
تلفن: ۰۵۶۳۱۰۲۶۱۳۵
وب سایت: https://gmd.birjand.ac.ir/
پست الکترونیکی: gmd@birjand.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات