اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1374 شماره 12

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: سیاست اصلاح الگوی تعذیه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

۲.

مقایسه ای بر روند سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی در ایران و برخی کشورهای دیگر

۳.

برآورد و تحلیل تابع تولید چغندرقند در شهرستان مشهد

۴.

بهینه یابی مقدار بذر مصرفی در کشت گندم آبی استان فارس (70 - 71)

۵.

بررسی منابع ریسک و عدم حتمیت در کشاورزی

۶.

ارزیابی پذیرش شیوه های کشاورزی پایدار: راهنمایی برای آموزش کشاورزی

۸.

تحول کشاورزی در اروپای مرکزی و شرقی جهت دادن به ساختار تعاونی در کشورهای منتخب اروپای شرقی

۹.

بررسی امکان مبادلات تجاری در بخش کشاورزی، بین کشورهای آسیای مرکزی و استان خراسان

۱۰.

مهاجرت و توسعه اقتصادی «ملاحظاتی چند در مورد برخی از جنبه های خاص مهاجرت»

۱۲.

قلمروهای نو: رشد و آلودگیها (بخشی از کتاب اقتصاد و محیط)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸