کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری جلد 1 پاییز 1400 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش شرکت سرمایه گذاری ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۶۴
با توجه به اینکه کنترل داخلی، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت های مالی می باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1391 الی 1395 شرکت های موردتحقیق است و نمونه موردتحقیق شامل 139 شرکت می باشد. در پژوهش حاضر جهت تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و جهت آزمون مانایی داده ها از روش لوین، لین و چو و همچنین جهت معنادار بودن داده ها از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده شده است؛ که نتایج حاصل از فرضیه پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد.
۲.

بررسی تأثیر وابستگی بین یک سهم و بازار بر خروجی سهام شرکت های خصوصی پذیرفته شده در سازمان فرا بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بتا‍ شرکت های خصوصی فرابورس ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۷
در زمان حال که بازار بورس و فرا بورس به یکی از مهم ترین مراکز سرمایه گذاری برای افراد تبدیل شده است و اکثر مردم به دنبال سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هستند محققان و پژوهشگران باید پژوهش های نوین در این زمینه انجام دهند تا سرمایه گذاران بادانش و اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند و همچنین شرکت ها نیز بامطالعه نتایج کاربردی این تحقیقات بیشتر مایل به تکمیل نواقصت و عرضه سهام شرکت خود در بورس باشند این پژوهش بررسی شده است که آیا بین وابستگی بین یک سهم و بازار (ضریب بتا) و خروجی سهام تأثیر و رابطه ای وجود دارد یا خیر و همچنین آیا بتای حسابداری نسبت به بتای بازار توان بیشتری برای پیش بینی بازده سهام در ایران دارد؟ نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که بازدهی سهام شرکت ها تحت تأثیر بتای حسابداری و بتای بازار است. همچنین بتای حسابداری در مقایسه با بتای بازار در پیش بینی بازدهی سهام دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.
۳.

بررسی مشکلات اقتصادی و تفویض اختیار بر اخلاق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

کلید واژه ها: مشکلات اقتصادی تفویض اختیار اخلاق حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مشکلات اقتصادی و تفویض اختیار بر اخلاق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز می باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز است که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss و Smart-PLS انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که مشکلات اقتصادی بر اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و همچنین رابطه مثبت و معنادار تفویض اختیار بر اخلاق حرفه ای تائید شد.
۴.

بررسی رابطه و مشارکت بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در سازمان صداوسیما

کلید واژه ها: نظام پیشنهادات رضایت شغلی کارکنان مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. از طرفی تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت های سازمان نتیجه و ثمره ی لازم را نخواهد داشت. همچنین جهان آینده جهان نیروهای خوش فکر و زاینده فرهنگ مشارکت، با توان ایجاد ارتباط و مبادله و مراوده متعامل است پس باید به تجهیز خویش بپردازی که این کار از طریق نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت می گیرد و سازمان ها از آن ها برای رسیدن به تکامل و بهره وری استفاده می کنند. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام پیشنهاد ها و رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت و رویکرد پیمایشی، ازنظر روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ازنظر نوع داده ها توصیفی هست. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان صداوسیما می باشد که از تعداد 290 نفر با استفاده از نمونه برداری تصادفی، طبق جدول مورگان به دست آمده 165 نفر انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها از کارکنان گردید. با توجه به فرضیات پژوهشی، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد.
۵.

تاثیرتوانمندسازی روان شناختی کارکنان بر بحران سازمانی در مواجهه با پدیده کووید ۱۹؛ با تاکید برنقش میانجی معنویت سازمانی (موردمطالعه؛ کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل)

کلید واژه ها: توانمند سازی روان شناختی بحران‌ سازمانی معنویت سازمانی پدیده کووید ۱۹ کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه بحران سازمانی در مواجه با کووید 19 یکی از اثرگذارترین مشکلاتی است که مدیران و کارکنان سازمان ها در سرتاسر دنیا با آن روبرو می باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمند سازی روان شناختی کارکنان در بحران سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با نقش میانجی معنویت سازمانی انجام شد. هدف کاربردی و از روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و حجم نمونه 210 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب گردید. ابراز اندازه گیری متغیرها پرسشنامه استاندارد و آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL می باشد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (توانمند سازی روان شناختی و بحران سازمانی)، 692 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 651/9 را نشان می دهد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (معنویت سازمانی و بحران سازمانی)، 608 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 851/14 می باشد. از نتایج دیگر مقدار z-value حاصل از آزمون سوبل برابر با 173/13 که نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر بحران سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با تاکید بر نقش میانجی معنویت سازمانی تاثیر دارد مدلیانی معادلات ساختاری نشان داد، توانمند سازی روان شناختی کارکنان از طریق نقش میانجی گری معنویت سازمانی بر بحران سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 تاثیر دارد.
۶.

شناسایی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه (موردمطالعه شرکت سهامی بیمه ما)

کلید واژه ها: ریسک سازمان مدیریت ریسک ریسک منابع انسانی استراتژی های منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف این پژوهش طراحی مدلی برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی و تعیین میزان تأثیر آنها در جامعه موردمطالعه است. اگرچه بیش از دو دهه است که مدیریت ریسک بخش گسترده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده، اما به ریسک های منابع انسانی همچون دیگر انواع ریسک ها پرداخته نشده است و در این زمینه خلأ قابل توجهی وجود دارد. منابع انسانی با ماهیت دوبعدی خود هم می توانند منبع ریسک باشند و هم آن را مدیریت کنند؛ لذا در این پژوهش سعی شده است شناسایی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ زمانی از دسته بررسی های مقطعی می باشد و با بررسی ادبیات تحقیق و جمع آوری نظرات هفت نفر از خبرگان و کارشناسان منابع انسانی شرکت بیمه ما در مورد ریسک های منابع انسانی با روش دلفی انجام شد. در مرحله اول فرآیند دلفی ۱۴ ریسک نظرخواهی شد و خبرگان نیز دو ریسک پیشنهاد نمودند. نهایتا از ۱۶ ریسک موردبحث، ۱۲ ریسک به اجماع خبرگان رسید که این ریسک ها منطبق با پژوهش ابراهیمی و همکاران(۱۳۹۲) می باشد. جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه و از ۲۹ نفر از کارشناسان منابع انسانی انجام شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون میانگین نمونه آماری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی این پژوهش می توان عنوان کرد، این است که بیشترین قابلیت ریسک مربوط به ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت های انسانی و کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط به ریسک های ارزیابی و مدیریت عملکرد است.
۷.

تأثیر تعهد سازمانی بر طرح درس و اجرای تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی

کلید واژه ها: تعهد سازمانی کیفیت تدریس طرح درس اجرای تدریس و دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
دستیابی به عملکرد بهینه اساتید در ارائه تدریس باکیفیت از آرمان های حیاتی سازمان های آموزشی می باشد. علی رغم تحقیقات متعدد در این زمینه هنوز شواهد تجربی و پژوهشی کم کیفیتی آموزش را انعکاس می کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف تأثیر تعهد سازمانی بر طرح درس و اجرای تدریس اساتید ترتیب داده شده است. گردآوری اطلاعات پیمایشی از طریق۳۰۰ پرسشنامه قابل اعتماد به صورت تصادفی طبقه ای از بین اساتید دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارومیه جمع آوری گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تعهد سازمانی به میزان قابل توجهی رفتار اساتید را در رابطه با طرح درس و اجرای تدریس پیش بینی می کند، یعنی برخورداری از تعهد موجب می شود که اساتید برای ارائه تدریس خوب نسبت به طرح درس و اجرای تدریس رفتار مسئولیت پذیرانه تری را نشان دهند. این تعهد سازمانی از طریق تعهدات هنجاری، عاطفی و مستمر توسط اساتید پشتیبانی می شود و به نوعی به نقش روابط پنهانی سازمان و کارکنان اشاره دارد. یافته های این پژوهش رهبران سازمان های آموزشی را در جهت ارتقای کیفیت تدریس اساتید از طریق تقویت روابط آنها با سازمان یاری می نماید و نقش تعهد سازمانی را در این زمینه برجسته می کند.
۸.

بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر شاخص های سنجش موفقیت(متغیر های غیرمالی)

کلید واژه ها: سرمایه در گردش خالص سرمایه در گردش ناخالص شاخص های سنجش موفقیت حجم معاملات تعداد دفعات معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر شاخص های سنجش موفقیت (متغیر های غیر مالی) م ی باشد. در این پژوهش از 856 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 142 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1394 انتخاب گردیده است. داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار stata و Eviews و مدل لاجیت تابلویی به روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. فرضیه های این پژوهش تأثیر سرمایه در گردش خالص و سرمایه در گردش ناخالص بر شاخص های سنجش موفقیت (متغیر های غیر مالی: حجم معاملات و دفعات معامله) شرکت ها می باشد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه در گردش خالص بر حجم و تعداد دفعات معامله و بی تأثیر بودن سرمایه در گردش ناخالص بر حجم و تعداد دفعات معامله می باشد. نتیجه نشان می دهد که وجود مناسب سرمایه در گردش می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آن ها به سرمایه گذاری کمک کند. با توجه به یافته ها به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود که با دانستن نقش و کاربرد مهم سرمایه در گردش، می توان نقشی در تبیین بهبود عملکرد و رسیدن به موفقیت شرکت ایفا کنند.