کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری

کنکاش مدیریت و حسابداری جلد 1 تابستان 1400 شماره 1

مقالات

۱.

فین تک ها و نظارت بر آن ها

کلید واژه ها: فین تک بانکداری خدمات مالی فناوری اطلاعات نظارت بر فین تک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات منجر به توسعه و گسترش سریع خدمات مالی جدید و نوآورانه شده است. این فناوری نوین مالی، فین تک (تکنومالی) نامیده می شود. فین تک ترکیب اصطلاحات مالی و تکنولوژی است؛ فین تک با افزایش شفاف سازی، کاهش هزینه ها، کاهش واسطه ها و دسترسی به اطلاعات، فرصت های جدیدی را برای توانمندسازی مردم به ارمغان می آورد. اکنون شرکت های فین تک، دامنه فعالیت خود را از طریق اینترنت و تلفن همراه مانند پرداخت های تلفن همراه و حواله و از طریق بانکداری آنلاین سنتی توسط شرکت های مالی تا خدمات مالی نوآورانه و متفاوت توسط ارائه دهندگان غیرمالی گسترش می دهند. اگرچه بسیاری از محققان معتقدند که فین تک می تواند آینده صنعت مالی را تغییر دهد، اما هنوز بر سر این مساله تردید وجود دارد. موانع اصلی پذیرش فین تک ها عبارت اند از: ریسک های مالی، ریسک های مقرراتی، امنیت و حفظ حریم خصوصی و عملیاتی. لذا با توجه به وجود مخاطرات و نگرانی ها در ادغام آن ها با بانکداری، مراحل و مزایای آن باید موردبررسی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی فین تک ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت نظارت بر فین تک ها است. این تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته و برای گردآوری داده ها و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج تحقیق به روش استنباطی نشان داد که فین تک ها دارای مزایا و معایبی هستند لذا از بین آن ها باید فین تک هایی انتخاب شوند که دارای مزایای بیشتر و خطرات کمتری برای نظام بانکداری باشند. در پایان راهکارهای نظارتی بر فین تک ها پیشنهاد گردیده است.
۲.

تأثیر جریان های نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: جریان نقد عملیاتی ساختار دارایی سرمایه شرکت های بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
این مقاله به بررسی تأثیر جریان های نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 620 شرکت می باشند. نمونه آماری از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک (غربالگر) استفاده شده است. نمونه آماری بر اساس محدودیت هایی که اعمال گردیده تعداد 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایش های نرم افزارهای ره آورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمون های آماری میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی و استنباطی (آزمون جارک- برا، ضریب تعیین، آزمون فیشر، دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چند متغیر) با استفاده از نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین جریان های نقدی عملیاتی و نسبت تغییرات در دارایی های نقدی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و نسبت سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین جریان های نقدی عملیاتی و تقسیم سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و تأمین مالی خارجی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

بررسی نحوه تأثیر مدل ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: اطلاعات حسابداری گسترش اعتباری جریان وجه نقد اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۱
حسابداری برای پاسخگویی به نیازهای بشر ایجادشده و در طول تاریخ روش ها و استانداردهای مورداستفاده آن متناسب بازمان و نیاز جامعه در حال تغییر بوده است.از مهم ترین مواردی که محققین در حوزه حسابداری توجه ویژه ای داشته اند پیش بینی آشفتگی و بحران های مالی شرکت ها بوده است. به همین دلیل طی سالیان اخیر الگوها و مدل های بسیاری جهت سنجش اعتباری معرفی شده است که با کمک داده های حسابداری از بروز آشفتگی های مالی جلوگیری کرده و بنوایند گسترش اعتباری را پیش بینی کند اما باید توجه کنیم که در کدام مورد از کدام مدل استفاده کنیم و در زمان استفاده از هر الگو از چه پارامترهایی جهت سنجش گسترش اعتباری استفاده کنیم بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تأثیر مدل ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ابتدای سال ۱۳۹۳ تا انتهای سال ۱۳۹۸هست. از جامعه آماری ۱۲۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.. نتایج نشان داد نقدینگی، سودآوری، اهرم مالی، کارایی، جریان وجه نقد و اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تأثیر دارد.
۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان شهرداری منطقه ۱ شهرستان خرم آباد

نویسنده:

کلید واژه ها: افزایش در انگیزه کاهش در انگیزه شهرداری منطقه ۱ شهرستان خرم آباد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان (مطالعه موردی؛ کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد در سال 1400 می باشد که برابر با 137 نفر بوده است همچنین نمونه آماری نیز به صورت روش نمونه گیری کوکران تعداد 101 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 11 عامل کاهش انگیزه کارکنان و 11 عامل افزایش کارکنان است استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی، استنباطی ازجمله (ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن) با استفاده از نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین 11 عامل تأثیرگذار در جهت افزایش انگیزه شغلی کارکنان، عامل شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علاقه با میانگین رتبه ای 15/2 به عنوان اولین و مهم ترین عامل افزایشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین از بین 11 عامل تأثیرگذار در جهت کاهش انگیزه شغلی کارکنان، عامل تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد با میانگین رتبه ای 33/9 به عنوان اولین و مهم ترین عامل کاهشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین نتایج نشان داد، عامل افزایش انگیزه شغلی با میانگین رتبه ای 53/1 به عنوان عامل اول و عامل کاهش انگیزه شغلی با میانگین رتبه ای 47/1 به عنوان عامل دوم از حیث اهمیت انتخاب شدند.
۵.

بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارمندان

کلید واژه ها: خودکارآمدی دورکاری منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
در دنیایی که به شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان ویروس کرونا (کووید 19) باعث کند شدن فعالیت های سازمان ها شده است. سازمان ها باید در این عرصه هرچه سریع تر خود را انعطاف داده و با شرایط غیرمنتظره پیش رو وفق دهند؛ که یکی از راه حل های آن خودکارآمدی کارکنان در شرایط دورکاری می باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارمندان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و پیمایشی بوده و نمونه جامعه آماری با انجام نمونه گیری تصادفی و انتخاب 170 نفر از کارمندان فعال در ادارات کل غرب استان مازندران صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) به کمک نرم افزارهای SPSS و PLS بود. یافته تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارکنان بر پذیرش دورکاری نقش معناداری دارد؛ باورهای خودکارآمدی فردی و جمعی، انتظار پیامدهای فردی و جمعی در پذیرش دورکاری کارکنان نقش معناداری داشتند نتایج نشان داد امروزه سازمان ها خودکارآمدی را به عنوان ابزار مهمی برای افزایش بهره وری و زنجیره ارزش سازمان می دانند. خودکارآمدی می تواند در بهبود عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی مؤثر باشد و بنابراین این امر برای متخصصان توسعه منابع انسانی بسیار مهم و ضروری است.
۶.

بررسی چالش های مربوط به نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری تسهیل خدمات در مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت

کلید واژه ها: نظام و توسعه بهسازی نوآوری تسهیل خدمات مشتریان چالش نظام بانک مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۹
هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر بررسی چالش های مربوط به نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری تسهیل خدمات در مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت می باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده از نظام و توسعه بهسازی از سوی بانک بوده اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس ۲۰ و لیزرل ۵۴/۸ انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری خدمات در مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست های استفاده از نظام و توسعه بهسازی به مدیران و سیاست گذاران عرصه بانکی و به طور مشخص بانک مسکن و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه نوآوری خدمات در مشتریان گردید.
۷.

بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر پیش بینی پذیری سود

کلید واژه ها: جریان وجوه نقد آزاد قابلیت پیش بینی پذیری سود مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد برخوردار می باشند. مهم ترین هدف نظری این پژوهش بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی سود با توجه به نقش میانجیگری حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بود. برای بررسی این مهم از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 6 سال (1387 الی 1392) با استفاده از نمونه گیری حذف سیستماتیک، 118 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون، مبنی بر تأثیر منفی مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی سود، به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان، تحلیلگران و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار علاوه بر توجه به کمیت و کیفیت سود به میزان جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت، کارایی ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی مازاد جریان وجوه نقد و اندازه شرکت نیز توجه ویژه ای داشته باشند زیرا شرکت هایی که فرصت های رشد پایینی دارند و درعین حال جریان وجوه نقد آزاد بالایی دارند با هزینه های نمایندگی بالایی مواجه هستند که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش قابلیت پیش بینی سود می گردد.