سحر حمدانی

سحر حمدانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستان های شهر پارس آباد

کلید واژه ها: بحران مدیریت بحران بیمارستان مقاومت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۴۵
تحقیق حاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداری بیمارستان های پارس آباد (ارس، امام خمینی و شهدا) که در سال 1401 مشغول به کار بودند. از آنجایی که تعداد عامل ها 44 بود 5 برابر آن یعنی؛ 220 نمونه کفایت می کرد، برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون بارتلت وKMO برای تعیین مناسب بودن حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. روش نمونه گیری ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های آزادیان و همکاران (1395) با پاسخ بسته (طیف لیکرت) است. پرسشنامه حاوی اطلاعات عمومی و مشخصات فردی (جنسیت، محل کار) و 44 سوال بسته بود که به تعداد 240 عدد تهیه و توزیع گردید که 225 عدد برگشت داده شد. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل اندازه گیری ساختاری - تحلیل عاملی تاییدی- استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفته است. هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام و سنجه ها مورد تایید قرار گرفتند.
۲.

مطالعه بهداشت روانی پرستاران و ارایه الگوی مناسب

کلید واژه ها: بهداشت روانی بهداشت رفتاری بهداشت ساختاری پرستاران دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۵۲
تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی بهداشت روانی پرستاران انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ نوع بنیادی و از لحاظ هدف کیفی – میدانی است جامعه آماری تحقیق حاضر را نخبگان پرستاری تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه اولیه از نمونه های دردسترس استفاده شده است که تعداد آن 33 نفر می باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه ادبیات مربوط به بهداشت روانی بود. برای تجزیه و تحلیل از روش دلفی سه دور استفاده شده است. در نهایت الگوی بهداشت روانی پرستاران با 24 شاخص و دو بعد بهداشت رفتاری و بهداشت ساختاری مورد تایید قرار گرفت و ارایه شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان