افشین رهنما قره خان بیگلو

افشین رهنما قره خان بیگلو

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: نشاط اجتماعی فرهنگ مشارکت فرهنگ مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف از اجرای این پژوهش بررسی نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و نوع روش پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر محاسبه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی بود. جهت گر دآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه های پژوهش تأیید شده است. مؤلفه های رضایت از زندگی با میزان بار عاملی 64/0 و ضریب تعیین (R2) 41درصدی و مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی 37/0 و ضریب تعیین (R2) 13درصدی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته اند.
۲.

شناسایی عوامل موثر بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی فرهنگ بازاریابی مدل پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. در سالهای اخیر شاهد افزایش جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای اسلامی می باشیم، با این حال میزان جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی نسبت به سایر نقاط جهان بسیار کم می باشد که از مهمترین دلایل آن می توان به گستردگی و تنوع فرهنگی، قوانین و مقررات دست و پا گیر و کشمکش ها و جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی اشاره کرد. از این رو، هدف از نوشتار مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی می باشد. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2014-2006 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای درجه مشتری مداری، کفایت و پیچیدگی تصمیم خریدار و نرخ مالیات اثرات مثبت و متغیرهای منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار و نرخ تورم اثرات منفی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی دارند.
۳.

نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساس مثبت خرید آنی عوامل فردی مدگرایی ویژگی های محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
خریدهای آنی در توسعه قدرت رقابت پذیری در بازارهای مصرفی، ارزشی حیاتی دارند. از این رو، شناخت و بهبود عوامل تسهیل کننده این خریدها نقش بسزایی در افزایش سودآوری این گونه کسب وکارها دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل فردی، محیطی و مدگرایی با نقش میانجی احساس مثبت بر خرید آنی می پردازد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خریداران مراجعه کننده به بازار بزرگ تهران تشکیل می دهند. برای نمونه گیری نیز از روش تصادفی خوشه ای استفاده شده است. به منظور بررسی ارتباط بین مفاهیم مورد مطالعه و ابعاد آنها، از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی فرضیه های پژوهش، از مدل معادله های ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدگرایی و احساس مثبت، به طور مستقیم رفتار خرید آنی را افزایش می دهند. عوامل محیطی و فردی نیز به تسهیل خریدهای آنی کمک می کنند. براین اساس، پیشنهادهایی برای تسهیل و افزایش خریدهای آنی ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان