پروانه رویین تن

پروانه رویین تن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی سرمایه فرهنگی خانواده کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بوده است. این مقاله با توجه به روش، توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1400بود. که حجم نمونه 318 نفر در نظر گرفته شد بود و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی خانواده، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی بود. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی هم با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. همچنین، جهت آزمون فرضیه ها به تناسب سطوح سنجش متغیرها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ها نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی، رابطه ی معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان داد؛ سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی ، مهم ترین عامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است.
۲.

ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی فرهنگ سازمانی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف از اجراي اين پژوهش ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه بود. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان را تشکیل می دادند. برای تعیین حجم از نرم افزار نمونه گیری SPSS Sample Power استفاده شد و حجم نمونه مطالق با خروجی نرم افزار با محاسبه آلفای 01/0، توان 90/0 و معناداری 05/0 از ضریب تعیین (R2) در جامعه آماری 380 نفر انتخاب شدند، شیوه نمونه گیری آنها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس صورت گرفت. جمع-آوری داده ها براساس سه پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 72/0 ،75/0 و 77/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آماری SPSS & AMOS صورت پذیرفت. نتايج پژوهش نشان داد: سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر معناداری دارد. و همچنین فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
۳.

نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: نشاط اجتماعی فرهنگ مشارکت فرهنگ مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف از اجرای این پژوهش بررسی نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و نوع روش پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر محاسبه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی بود. جهت گر دآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه های پژوهش تأیید شده است. مؤلفه های رضایت از زندگی با میزان بار عاملی 64/0 و ضریب تعیین (R2) 41درصدی و مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی 37/0 و ضریب تعیین (R2) 13درصدی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان