محبوب حسینی

محبوب حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

رسانه های اجتماعی و وفاداری مشتریان: شواهدی از بانک سپه

کلید واژه ها: وفاداری رسانه های اجتماعی وفاداری مشتریان بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش ، توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان بانک سپه استان اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 144 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 106 بدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع سهمیه ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های وفاداری آلبرت کارونا (2002) و پرسشنامه محقق ساخته رسانه های اجتماعی بر اساس بصیریان جهرمی (1392) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک سپه استان اردبیل تاثیر دارد.
۲.

مطالعه بهداشت روانی پرستاران و ارایه الگوی مناسب

کلید واژه ها: بهداشت روانی بهداشت رفتاری بهداشت ساختاری پرستاران دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۵۲
تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی بهداشت روانی پرستاران انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ نوع بنیادی و از لحاظ هدف کیفی – میدانی است جامعه آماری تحقیق حاضر را نخبگان پرستاری تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه اولیه از نمونه های دردسترس استفاده شده است که تعداد آن 33 نفر می باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه ادبیات مربوط به بهداشت روانی بود. برای تجزیه و تحلیل از روش دلفی سه دور استفاده شده است. در نهایت الگوی بهداشت روانی پرستاران با 24 شاخص و دو بعد بهداشت رفتاری و بهداشت ساختاری مورد تایید قرار گرفت و ارایه شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان