حمیده آهنگر

حمیده آهنگر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی ارتباط رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارس آباد مغان

کلید واژه ها: رهبری اصیل تعهد سازمانی مدیران مدارس پارس آباد مغان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان به تعداد 169 نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و وارد نرم افزار SPSS گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته (کولموگروف- اسمیرنف) استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان