ساسان شکری

ساسان شکری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی با استفاده از فرهنگ سازی در مصرف

کلید واژه ها: فرهنگ سازی مصرف انرژی فرهنگ مصرف مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است چراکه به دنبال ارزیابی فرهنگ سازی در مصرف در مدارس شهرستان پارس آباد است. با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری دادها، تحقیق حاضر از نوع کمی می باشد. از نظر نحوه گردآوری داده ها تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی بود که بر اساس جدول کریسی مورگ ان 291 نفر به عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده های مور دنیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته یا استفاده از نظر محققان داخلی و خارجی و بر اساس مبانی اسلامی است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک متغیره و آزمون تی دو جامعه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که کاهش مصرف انرژی در مدارس با استفاده از فرهنگ سازی در مصرف به طور مطلوب وجود دارد. همچنین بین دیدگاه معلمان زن و مرد درباره فرهنگ سازی مصرف تفاوت معنادار وجود دارد.
۲.

طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل

کلید واژه ها: منابع انسانی مدل موسسات فرهنگی اردبیل روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل انجام پذیرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین تخصص های مورد نیاز، اعضای پانل دلفی در سه مرحله و با استفاده از روشهای نمونه گیری غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شد. پس از تعیین اعضای پانل، برای تعیین شاخص ها و ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله دلفی تمام پرسنل موسسات فرهنگی استان اردبیل تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 46 نوع شاخص باقی ماند. از بین 46 شاخص باقی مانده، شاخصهای با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 33 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 33 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافتههای تحقیق، شاخص " تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی سازمان" با میانگین 92/4 در رتبه اول، و شاخص "صحبت کردن مدیران با پرسنل در مورد کیفیت کار آنها" با میانگین 32/2 در رتبه سی و سوم قرار گرفتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان