چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجههای پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 460 نفر ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب گردید. یافتههای پژوهش نشانگر این بودند که متغیر مستقل بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر معنی داری دارد.

تبلیغات