نرگس بهرام زاده

نرگس بهرام زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

وزن نسبی ابعاد رهبری دانش درتأثیر بر ارزشهای فردی بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: رهبری ارزش رهبری دانش ارزش های فردی بانک ها و موسسات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 252 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان