نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق)

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق)

نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال هفتم زمستان 1393 شماره 1 (پیاپی 25) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره 85-1335 با استفاده از مدل Balance Sheet(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 685
۸.

نقش گردشگری خانه های دوم بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان سامان، روستای چم چنگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 370
۱۱.

تحلیل توسعه ساخت وسازهای مسکونی و رابطه آن با ژئومرفولوژی و وضعیت شبکه حمل ونقل و تصادفات درون شهری مطالعه موردی: ناحیه پنج شهربندرانزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 643

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱