نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق) - علمی-پژوهشی

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی سابق)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

مدیر مسئول: دکتر حیدر لطفی 

سردبیر: دکتر عزت اله عزتی

مدیر داخلی: دکتر پروانه عزیزی

نشانی: گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده علوم انسانی.

تلفن: 12-4225009(0232) فکس: 4223841(0232) 

وب سایت: http://journals.iau-garmsar.ac.ir

پست الکترونیک:  humangeography@iau-garmsar.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۱ تیر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷