محمدحسین شجاعی

محمدحسین شجاعی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتل داری: نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت برند داخلی رفتار شهروندی سازمانی عجین شدن با شغل هویت سازمانی صنعت هتلداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل در تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی بوده است. در این راستا، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هتل های پنج ستاره استان تهران تشکیل داده که از میان آن ها 319 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. گردآوری داده های تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه انجام شده است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از روایی صوری و سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردیده است. به علاوه، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، از بین تأثیر ابعاد مدیریت برند داخلی بر هویت سازمانی، اثر آموزش برند محور و رهبری تحول آفرین و ارتباطات داخلی برند تائید گردید. همچنین از بین تأثیر ابعاد مدیریت برند داخلی بر عجین شدن با شغل، اثر رهبری تحول آفرین تائید ولی ارتباطات داخلی برند و آموزش برند محور رد گردید. درنهایت، یافته ها نشان داد که هویت سازمانی و عجین شدن با شغل می تواند به عنوان یک متغیر پیش بین بر رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به همکاران، سازمان و مشتریان در صنعت هتلداری اثرگذار باشد.
۲.

جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو اخلاقی ادراک شده اخلاق کسب و کار اخلاق کاری اخلاق حرفه ای اخلاق سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۶۶۹
در حالی که سازمان ها دربرگیرنده جو های اخلاقی متعددی هستند، جو اخلاقی ادراک شده برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی کارمندان تاثیر است. منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در تئوری های سازمان و مدیریت اهمیت پیدا کرده است. منابع انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری کند، همچنین می تواند مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش تلاش گردیده تا مدل ها و مفاهیم جو اخلاقی ادراک شده از دیدگاه نظریه پردازان گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از میان طبقه بندی های گوناگون درباره جو اخلاقی ادراک شده، نظریه جو اخلاقی ویکتور و کالن، نظریه پیوستار جو اخلاقی ویداور و کوهن، نظریه جو اخلاقی وبر و نظریه فرآیندهای روانی تصمیم گیری اخلاقی آرناد در این پژوهش بررسی شده اند
۳.

بررسی تأثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض در رابطه قابلیت یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی نوع دوستی سازمان یادگیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
نوع دوستی یا دیگر خواهی از نیروهای توسعه اخلاقی و بقا و رفاه انسان است که در دهه های اخیر محل توجه روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان قرارگرفته است. این پژوهش باهدف بررسی پیشایندهای قابلیت یادگیری سازمانی همانند نوع دوستی و تعارض در رابطه انجام شده است. در این راستا، از روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس مرکزی، تشکیل داد که از میان آنها 167 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. گردآوری داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه نوع دوستی ارگان (1988) و پرسشنامه تعارض در رابطه کوکس (1998) و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه های یادشده، به ترتیب با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزارهای Amos و Spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد نوع دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت معنادار دارد و نوع دوستی بر تعارض در رابطه تأثیر منفی معنادار دارد. به علاوه تعارض در رابطه نیز بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر منفی معنادار دارد. همچنین تعارض در رابطه، رابطه میان نوع دوستی و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی گری می کند.
۴.

شناسایی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر بهره وری دانش؛ مطالعه ای درشعب بانک ملی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار دانشی بهره وری دانش انگیزش خودتنظیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۸۰۵
امروزه دانش منبع اصلی کسب مزیت رقابتی محسوب می شود، لذا فرایند ارزش آفرینی از این منبع اهیمت فراوانی برای سازمان ها دارد که از آن به بهره وری دانش یاد می شود. بنابراین، شناخت نحوه شکل گیری و ارتقای بهره وری دانش و همچنین مشخص نمودن عوامل موثر بر آن در سازمان به ویژه برای مؤسسات مالی و بانکها که موضوع دانش و بهره گیری از آن در جهت کسب مزیت رقابتی بسیار ضروری است، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. پژوهش حاضربه لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش،یک پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر را کلیه شعب بانک ملی استان قم تشکیل می دهند که کلیه کارکنان آنها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بعلاوه بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر 222 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 157 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل تخصص و خبرگی کاری، توانایی حل مسأله، توانایی تفکر، مهارتهای ارتباطاتی، انگیزش خودتنظیم، استمرار و پایداری و اختلال خلاق می توانند بطور معنی داری وضعیت بهره وری دانش را در سازمان مورد مطالعه تبیین نمایند. در این بین، نقش عامل انگیزش خودتنظیم و توانایی تفکر بیش از سایر عوامل بود.
۵.

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی ترک خدمت هویت سازمانی رهبری اخلاقی تناسب فرد- سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۷۴۲
رهبران دارای مسئولیت هستند، پس نیازمند اخلاق می باشند. افرادی که در جایگاهی چون رهبری قرار دارند، می توانند منشاء بسیاری از تغییرات رفتاری شوند؛ و این امر، زمانی بهتر محقق می شود که این رهبران رفتار اخلاقی بالایی نیز داشته باشند.این تحقیق به بررسی نقش میانجی تناسب فرد- سازمان، هویت سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی در رابطه ی میان رهبری اخلاقی و تمایل به ترک خدمت کارکنان می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کارکنانمنطقه ی 11 بانک قوامین در شهر تهران تشکل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای استاندارد شامل 28 سؤال بود که بعد از سنجش روایی و پایایی از طریق نمونه گیری تصادفی بین کارکنان توزیع شد. تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی بر روی تناسب فرد- سازمان، هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک قوامین تأثیر مثبت و معنادار و بر روی تمایل به ترک خدمت آن ها، تأثیر منفی و معنادار دارد. در انتها بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی ارائه شده است.
۶.

بررسی رابطه بین رهبری اصیل ادراک شده با مالکیت روان شناختی ترویجی و پیشگیری کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودآگاهی رهبری اصیل مالکیت روان شناختی ترویجی مالکیت روان شناختی پیشگیری کننده شفافیت رابطه ای پردازش متعادل اطلاعات نگرش اخلاقی درونی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از رهبری اصیل و مالکیت روان شناختی ترویجی و مالکیت روان شناختی پیشگیری کننده آنها است. در این راستا، از روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان واحدهای ستادی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران، تشکیل داد که از میان آنها ۱۲۹ نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. گردآوری داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه مالکیت روان شناختی آلکرز (۲۰۱۱) و پرسشنامه رهبری اصیل آولیو (۲۰۰۷) انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه های یادشده، به ترتیب با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزارهای Amos و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد میان رهبری اصیل و مالکیت روان شناختی ترویجی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. درحالی که بین رهبری اصیل و مالکیت روان شناختی پیشگیری کننده یا قلمروگرایی، رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. همچنین، مؤلفه های خودآگاهی، نگرش اخلاقی درونی شده، شفافیت رابطه ای و پردازش متعادل اطلاعات با مؤلفه های خودکارآمدی، تعلق، همانندی و پاسخگویی رابطه مثبت معنادار دارند. امّا بین نگرش اخلاقی درونی شده و قلمرو گرایی رابطه معنادار وجود ندارد.
۸.

انقلاب لاله ای قرقیزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۸۱۷
سرنگونی نسبتاَ‌ سریع عسگر آقایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان از مسند قدرت که ظاهراَ در نتیجه تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور به وقوع پیوست موضوع مناسبی برای رسانه های بین المللی بود تا با مشابه سازی آن با تحولات قبل از آن در کشورهای اوکراین و گرجستان ،‌ این انتقال نسبتاَ‌ مسالمت آمیز قدرت به گروههای مخالف را به عنوان « انقلاب لاله ای »‌ و در یک چارچوب کلی تر انقلابهای رنگی و دموکراتیک در کشورهای استقلال یافته از شوری سابق ارزیابی کنند ..
۹.

اسناد قدیمی مربوط به ایران در آرشیوهای روسیه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶
آغاز روابط ایران و روسیه را در دوره تهماسب اول، در قالب “کمپانی مسکوی” می توان دید. با این حال همه روابط دو کشور تا پایان دوره صفوی، در تجارت خلاصه می شد. اسناد مربوط به ایران در آرشیوهای روسیه، در واقع دربرگیرنده مقطع زمانی پس از دوره شاه عباس اول و پیامد مناسبات چشمگیری است که در بخشهای مختلف میان ایران و روسیه به وجود آمد.
۱۰.

تاریخ محرمانه سیا در ایران ، اسناد سیا در مورد کودتای 28 مرداد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۷۷۲
اسناد مربوط به دلیل آنکه سازمان سیا خود مجری کودتا بود، نیازمند توجه بیشتری است. این اسناد مجموعه 200 برگی را شامل می شوند و در واقع گزارش بعد از عملیات هستند. بنا به اعلام سازمان سیا، هزار برگ سند محرمانه مربوط به این کودتا هنوز در بخش محرمانه آرشیو سیا نگهداری می شود و تاکنون منتشر نشده اند.
۱۱.

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایتالیا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳
تاریخ تشکیل آرشیو وزارت امور خارجه ایتالیا به زمان پیش از اتحاد ایتالیا باز می گردد که اسناد وزارت امور خارجه “پادشاهی ساردنی” به صورت دوره ای ، به آرشیو مرکزی آن حکومت منتقل شده و در آنجا نگهداری می شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان