شباک

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴