جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال اول بهار 1397 شماره 1

مقالات

۱.

رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف از این پژوهش رابطه هوش هیجانی با سبک های تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 91-90 بوده است.جهت نمونه گیری از بین 122 نفر از مدیران مدارس متوسطه ناحیه یک شیراز اعم از زن و مرد به روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان از این تعداد 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرشسنامه استفن رابینز(1985)برای مدیریت تعارض و پرسشنامه سایبر یاشرینگ(1990)برای هوش هیجانی استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و T گروه های مستقل استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین تمامی سبک های مدیریت تعارض که شامل:توسل به اجبار،اجتنابی،سازگارانه،مصالحه و تشریک مساعی با هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه در مورد دو سبک اجتنابی و توسل به زور به صورت معکوس و در مورد سه سبک دیگر به صورت مستقیم بود و نیز دریافتیم که هیچ تفاوتی بین سبک مدیریت تعارض مدیران زن و مرد و همچنین هیچ تفاوتی بین سطح هوش هیجانی مدیران زن و مرد وجود ندارد.
۲.

بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان بانک تجارت

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی بین کارکنان بانک تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک تجارت استان آذربایجان غربی می باشد که حجم کامل آن برابر 662 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده که حجم نمونه آماری 190نفر بدست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. نوع روش تحقیق کاربردی، پیمایشی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. بسته به سوالات و فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته نشان می دهد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه آماری معنادری وجود دارد. هچنین یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی،مستمرو هنجاری) رابطه آماری معناداری وجود دارد. به نحوی که با افزایش هوش هیجانی کارکنان تعهد سازمانی در ابعاد مختلف آن افزایش می یابد.
۳.

شناسایی عوامل موفقیت بازاریابی حفره ای در صنعت پوشاک داخلی و مقایسه آن با پوشاک خارجی

تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موفقیت بازاریابی حفره ای در صنعت پوشاک داخلی و مقایسه آن با پوشاک خارجی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع کاربردی بوده، به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود و با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان مدیران، کارشناسان تولید، کارشناسان بازاریابی، مدیران فروش شرکتهای تولید کننده پوشاک در آذربایجان شرقی که مطالعه موردی آن بر روی تعدادی تولید کننده پوشاک داخلی 8 شرکت و همچنین مدیران ارشد کارشناسان بازاریابی و مدیران فروش و کارمندان شرکتهای توزیع کننده پوشاک خارجی 14 شرکت که جمعا 57 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بازاریابی حفره ای ، قربان صباغ ، بود. این پرسشنامه در قالب 48 سوال بود که مولفه تخصص گرایی با 7 سوال از سوال 1 تا 7 ، مولفه جایگاه یابی محصول با 8 سوال از سوال 8 تا 15 ، مولفه نوآوری در تولید و ارایه محصول با 10 سوال از سوال 16 تا 25 ، مولفه ایجاد وفاداری در مشتری با 8 سوال از سوال 26 تا 33 و مولفه تحقیقات بازاریابی با 7 سوال از سوال 34 تا 40 می باشند ، همچنین در انتهای پرسشنامه 8 سوال از سوال 41 تا 48 مربوط به مولفه کلی موفقیت شرکت ها در استفاده از بازاریابی حفره ای می باشد. در این تحقیق برای اطمینان از توزیع نرمال بودن داده ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. آزمون های مورد استفاده، آزمون t یک نمونه ای و آزمون t همبسته بودند نتایج آزمون t همبسته نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد سطح تخصص گرایی، سطح نوآوری محصول، سطح تحقیقات بازاریابی و سطح موفقیت شرکت در بازاریابی در بین دو گروه قابل مشاهده دارای اختلاف معناداری می باشد. سطح جایگاه یابی محصول و سطح وفاداری مشتری در بازاریابی در بین دو گروه اختلاف معناداری قابل مشاهده نمی باشد.
۴.

مدیریت زنجیره تامین(توزیع فیزیکی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۸۹۷
توزیع همواره یکی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه های آن، مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت بر آن مهمتر می شود. تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع فیزیکی است. بعد از مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته توزیع اکنون مفهوم آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی مطرح می شود. هدف این پژوهش تشریح خلاصه ای ازمدیریت توزیع فیزیکی (PHYSICALDISTRIBUTIONMANAGEMENT=PDM)ست. در این بررسی عناصر و آمیخته آن موردبحث قرار می گیرد. مفهوم لجستیک یا تدارکات و پشتیبانی و ارتباط آن با سایر قسمتهای سازمان نیز مطرح می شود.. بحث درمورد مدیریت توزیع فیزیکی معمولاً از دیدگاه عرضه کننده مطرح می شود. با وجود این، درک توزیع فیزیکی برای خریدار نیز اهمیت دارد. علاوه بر درک وظایف توزیع که عرضه کننده با آن روبرو می شود، واحد خرید باید روشهای لجستیک برای کنترل موجودی و سیکل سفارش را موردتوجه دقیق قرار دهد. به طور منطقی ارتباط نزدیک میان مدیریت توزیع فیزیکی و خرید وجود دارد.