روند

روند

روند سال بیست و سوم پاییز 1395 شماره 75

مقالات

۱.

بررسی تأثیر آستانه ای مطالبات غیرجاری بر وام دهی بانک ها بر اساس مدل داده های تابلویی پویای آستانه ای

۲.

بررسی و تحلیل تغییرات نابرابری در توزیع درآمد و تأثیر آن بر نرخ تورم در ایران

۳.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای منطقه منا (رهیافت داده های تابلویی پویا)

۴.

ضرورت توجه به تحلیل ثبات مالی در اقتصاد ایران در راستای ارتقای اقتصاد مقاومتی

۵.

مفهوم شناسی معانی لغوی و اصطلاحی ربا در اسلام و غرب؛ رویکردی تطبیقی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳