روند

روند

روند بهار و تابستان 1387 شماره 56 و 57

گزارش ها

مقالات

۱.

بررسی اثر قیمت نفت بر روی متغیرهای تولید و نقدینگی در اقتصاد ایران توسط یک مدل

۲.

سیاستهای اعطای اعتبار بین روز بانکهای مرکزی در سیستم های تسویه حساب ناخالص بدون درنگ

۳.

بررسی ارتباط متقابل شاخص های قیمت عمده فروشی، تولید کننده و مصرف کننده (رهیافت خودرگرسیون برداری Var)

۵.

ماهیت و نقش سیاست پولی هنگامی که پول به صورت درون زا در نظر گرفته می شود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳