روند

روند

روند سال بیست و دوم تابستان 1394 شماره 70

مقالات

۳.

بررسی ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات راه دور با تولید ناخالص داخلی: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

۵.

بررسی نقش مبارزه با پول شویی مبتنی بر رویکرد ریسک محور در خدمات نوین بانکی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳