روند

روند

روند سال بیست و یکم بهار و تابستان 1393 شماره 65 و 66

مقالات

۲.

بررسی تأثیر حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نرخ تورم

۳.

بررسی نهادی و کمی سازی تعامل میان دولت و بانک مرکزی در ایران

۴.

مقایسه تطبیقی آمارهای تولید شده در زمینه اندازه گیری شاخصهای بهره وری در ایران با کشورهای OECD

۵.

تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن

۷.

کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳