روند

روند

روند سال بیست و دوم بهار 1394 شماره 69

مقالات

۳.

بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳