روند

روند

روند بهار و تابستان 1386 شماره 52 و 53

مقالات

۲.

مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانکها (بر اساس بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل)

۳.

بررسی کفایت سرمایه در قبال خطر عدم وصول تسهیلات در بانک ها و مؤسسات مالی

۴.

برآورد تابع هزینه مرزی و اندازه گیری کارایی بانکهای مرکزی (مورد مطالعه ایران و کشورهای منتخب)

۸.

تجزیه عاملی روی داده های حاصل از درصد فعالیتهای اقتصادی مردم در استانهای ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳