ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11

مقالات

۵.

بررسی تطبیقی درونمایه های اجتماعی مشترک در شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصباح (با تکیه بر رویکرد زنانه)

۹.

بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی»

۱۰.

بازتاب نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در دو رمان ""همسایه ها"" احمد محمود و «عمارت یعقوبیان» علا اسوانی

۱۱.

بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی

۱۴.

بازتاب اسطورة ""سیزیف"" در شعر معاصر فارسی و عربی

۱۶.

بررسی تطبیقی دریافت فراتی و صاوی از هفتمین غزل حافظ

۱۸.

مقایسه تطبیقی فمینیسم در ""چراغ ها را من خاموش می کنم"" از زویا پیرزاد و ""گل های داوودی"" اثر جان اشتاین بک

۱۹.

رسالت طنز در شعر ابو الشمقمق و عبید زاکانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳