تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2

مقالات

۱.

تأثیر مناسبات تیموریان و سلسله مینگ در چین بر نگارگری مکتب هرات

۲.

تأثیر متقابل نقاشی چینی و ایرانی در عصر مغول

۶.

مقایسه محتوایی مطبوعات آذربایجان بین دوره های سلطنت رضا شاه و چهار سال ابتدایی حکومت محمد رضا شاه (1324-130 شمسی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲