تاریخ نامه ایران بعد از اسلام - نشریه علمی (وزارت علوم)

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر علیرضا کریمی

سردبیر: دکتر ناصر صدقی

مدیر اجرایی: اکبر کاظم زاده 

هیئت تحریریه: دکتر عباس قدیمی قیداری، دکتر ناصر صدقی، دکتر علیرضا کریمی، دکتر جلیل نائبیان، دکتر حسین میرجعفری، دکتر محمد امیر شیخ نوری، دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر غلامرضا وطن دوست، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، دکتر داود اصفهانیان

تلفن: 3392292(0411) 

وب سایت: http://tuhistory.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک: tuhistory@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹