تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی بهار و تابستان 1392 شماره 4

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: تفاوت های فردی و پیشرفت در تولید عمل-گفتارها؛ Individual differences and development of speech act production

نویسنده:

کلید واژه ها: کاربردشناسی تفاوت های فردی مطالعات طولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تفاوت های فردی بر توانایی های کاربردشناسی متغیر در فراگیران زبان انگلیسی می باشد. 48 فراگیرزبان انگلیسی ژاپنی از یک دانشگاه انگلیسی زبان در ژاپن در این تحقیق شرکت کردند. این فراگیران در یک آزمون کاربردشناسی شفاهی که توانایی آن ها را در مورد تولید دو عمل گفتارِ درخواست کردن و نظر دادن در دو موقعیت با تحمیل کم و زیاد می سنجید، شرکت کردند. سه عامل (مهارت کلی، گرایش به سمت مطالعات انگلیسی و مهارت دسترسی واژگانی) اندازه گیری شد و تاثیر آن بردو عامل تناسب و روانی کلام درعمل گفتار تولید شده سنجیده شد. نتایج نشان می دهد که عوامل فردی تاثیر بسزایی بر تغییرات کاربردشناسی می گذارد، اما این تاثیرات در دو عامل تناسب و روانی کلام متفاوت بود.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: دو نسخه ی فعل بودن در زبان انگلیسی؛ The two be's of English

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
این تحقیق کیفی استفاده از فعل بودن (be) در زبان انگلیسی امروزی را مورد مطالعه قرار می دهد. بر اساس این تحقیق، یک ادعای ساده و یک ادعای پیچیده مطرح می شود. ادعای ساده در تلاش است ثابت کند که تفاوت سنتی بین فعل بودن به عنوان یک فعل صرفاَ لغوی و فعل بودن به عنوان یک فعل کمکی، غلط می باشد. به خصوص در مورد ""بودن ربطی"" -- همیشه یک فعل لغوی در نظر گرفته می شده است -- که در اصل یک فعل کمکی است. ادعای پیچیده تراین است که یک تفاوت دستوری بین بودن لغوی و بودن کمکی وجود دارد، اما این تفاوت بااستفاده ی ربطی و غیر ربطی فعل بودن منافاتی ندارد. بلکه، تفاوت دستوری بین فعل بودن لغوی و بودن کمکی اساساَ یک تفاوت معنایی است. این تحقیق علاوه بر جمع آوری مدرک برای اثبات این دو ادعا، درصدد است تا فرضیه کلی دستورسنتی مبنی بر این که همه جملات انگلیسی نیازمند یک فعل لغوی می باشند را به چالش بکشد. این فرضیه با نظریه ی جدیدی جایگزین می شود مبنی بر این که همه ی جملات انگلیسی باید صرف شوند.این تحقیق پلی است بین زبان شناسی تئوریک و زبان شناسی کاربردی و می تواند تصورات مربوط به تدریس و یادگیری دستور زبان انگلیسی را به صورت چشم گیری ساده کند.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی نوع ساختاری چکیده ی مقالات علمی در حوزه ی ادبیات: پژوهشی بین زبانی و بین فرهنگی؛ Genre analysis of literature research article abstracts: A cross-linguistic, cross-cultural study

تعداد بازدید : ۶۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
به دنبال تحقیقات سویلز (1981) در بررسی نوع ساختاری، پژوهش های متعددی در بخش های مختلف مقالات علمی در زبان ها و حوزه های مختلف صورت گرفته، ولی توجه اندکی به چکیده ی مقالات حوزه ی ادبیات به زبان فارسی شده است. همچنین ادعای لورس (2004)در مورد تناظر دو نوع چکیده با مدل های متفاوت، و مارتین (2003) در مورد تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سبک نوشتار نیاز به بررسی داشت. به همین منظور، 90 چکیده ی مقالات انگلیسی و فارسی در زمینه ی ادبیات، نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسی زبان، بر اساس مدل های IMRD و CARS بررسی شد. نتایج این بررسی نشان داد که نخست، نویسندگان مقالات حوزه ی ادبیات عموما بر«مقدمه» و «نتایج» تاکید می کنند، «روش» و«بحث» را نادیده می گیرند، و خلاء موجود در پژوهش های قبل را ذکر نمی کنند؛ دوم، با وجود ناکارآمدی هر دو مدل، چکیده ی مقالات ادبیات عموما با مدل CARS بیشتر از IMRD سازگاری دارند. و سوم، چکیده های انگلیسی نوشته شده توسط نویسندگان فارسی با هنجارهای مقالات فارسی و بین المللی تفاوت دارند و دارای هنجار خاص خود می باشند. این پژوهش همچنین به بحث درباره ی موارد ناکارآمدی دو مدل در توصیف چکیده ها می پردازد و نهایتا راهکارهایی در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی، خصوصا مهارت نگارش، ارائه می دهد.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر زیرنویس متون و ترتیب ارائه ی آن بر درک شنیداری و یادگیری واژگان در زبان دوم ؛ The effects of captioning texts and caption ordering on L2 listening comprehension and vocabulary learning

کلید واژه ها: درک شنیداری نرم افزار رایانه ای ترتیب ارایه ی زیرنویس یادگیری واژگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
این تحقیق، با استفاده از یک برنامه ی چندرسانه ای رایانه ای، به بررسی تاثیر زیرنویس متون بر درک شنیداری ویادگیری واژگان در زبان خارجی پرداخته است. علاوه براین، تاثیر ترتیب ارائه ی زیرنویس (درمرتبه اول یا دوم) و تعامل آن با سطح دانش زبانی فراگیران زبان را درعملکرد درک شنیداری و واژگان آنان بررسی کرده است. به منظور نیل به این اهداف، یک نرم افزاری رایانه ای طراحی شد و از 200 نفر از فراگیران زبان خارجی ( 100 نفر سطح متوسط-بالا و 100 نفر سطح متوسط -پایین) خواسته شد که در این تحقیق شرکت کنند. شرکت کنندکان به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه زیرنویس (با دومرتبه گوش دادن به متون همراه با زیرنویس)، گروه بدون زیرنویس (با دومرتبه گوش دادن به متون بدون زیرنویس)، گروه اول زیرنویس (با گوش دادن به متون مرتبه ی اول همراه با زیرنویس و مرتبه-ی دوم بدون زیرنویس)، گروه دوم زیرنویس (با گوش دادن به متون مرتبه ی اول بدون زیرنویس و مرتبه ی دوم همراه با زیرنویس). آنان دومرتبه به چهار متن شنیداری (داستان کوتاه) گوش دادند و به آزمون های درک شنیداری و واژگان ازطریق نرم افزار و رایانه پاسخ دادند. نتایج بدست آمده ازآزمون تی و تحلیل واریانس دوسویه نشانگر این مسئله بود که عملکرد زبان آموزان درداستان های زیرنویس شده موثرتر بود، ولی ترتیب ارایه ی زیرنویس تاثیر معنا داری درعملکرد آنها در درک شنیداری و واژگان نداشت. بالاخره، تعامل معنا داری بین ترتیب ارایه ی زیرنویس و سطح دانش زبانی در دو گروه مشاهده نگردید.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: ارتباطات سیار، یادگیری واژگان زبان دوم و پیکار با بی سوادی: مطالعه موردی آموزش واژگان زبان انگلیسی به کم سوادان فارسی زبان؛ Mobile, L2 vocabulary learning, and fighting illiteracy: A case study of Iranian semi-illiterates beyond transition level

کلید واژه ها: پیامک سبک رسمی و غیررسمی آموزش زبان کم سوادان محتوای حاوی پیوست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۰ تعداد دانلود : ۹۲۳
حوزه ارتباطات سیار با تلفیق ویژگی های رایانه ها و تلفن های همراه عرصه را برای ارتباط سریع فراگیران با دست اندرکاران آموزش و پرورش فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد گوناگون تهیه و تدوین محتوای آموزشی در آموزش زبان انگلیسی به 123 نفر از فراگیران کم سواد ایرانی (70 نفر زن و 53 نفر فراگیر مرد) از بازه سنی 35 تا 55 سال از طریق فناوری های نوین ارتباطی بود. اعضای نمونه آماری در این مطالعه از میان فراگیران سازمان نهضت سوادآموزی واقع در پنج شهرستان استان اصفهان انتخاب شدند. با توجه به اهمیت نقش دستورالعمل در آموزش محتوا برای پردازش و یادگیری اطلاعات، این مطالعه سعی در بررسی تأثیر شیوه ارائه دستورالعمل به طور خاص (سبک رسمی و غیررسمی دستورالعمل) و کاربرد پیوست بر عمل کرد کم سوادان فارسی زبان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه دارد. در جهت نیل به این مقصود، در طی پنج هفته 36 واژه جدید زبان انگلیسی به سبک غیررسمی و رسمی از طریق تلفن همراه با کاربرد پیوست در اختیار سوادآموزان قرار گرفت. سوادآموزان در پایان، در آزمون جامعی متشکل از سه خرده آزمون چهارگزینه ای، یادآوری و نوشتاری شرکت نمودند. در مقایسه با روش های پیشین، نتایج پژوهش نشان داد ماهیت اختصار پیامک امکان استفاده از سبک غیررسمی برای پیشبرد آموزش زبان انگلیسی به شهروندان کم سواد را پدید می آورد. به علاوه کاربرد پیوست تصویری در تسهیل یادگیری و عمل کرد بهتر سوادآموزان فارسی زبان نقش عمده ای را ایفا می نماید.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: پردازش صورت نوشتاری کلمات توسط فراگیران فارسی زبان انگلیسی سطح پایین و پیشرفته؛ Written word recognition by the elementary and advanced level Persian-English bilinguals

کلید واژه ها: رابط های معنایی آزمایش حافظه ی رویدادی برانگیختگی زبانی مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
بر طبق مدل اصلاح شده ی سلسله مراتبی که توسط کرال و استیوارت پیشنهاد شده است، در مراحل ابتدایی فراگیری زبان، رابط ها ی واژگانی بسیار قوی در نتیجه ی اتکا فراگیران به زبان اول برای دریافت معانی کلمات زبان خارجی ایجاد می شود؛ این رابط ها در مراحل بالاتر نیز باقی می مانند اگرچه ضعیف ترمی شوند. برای آزمایش این فرضیه، حافظه ی رویدادی دو گروه از فراگیران فارسی زبان انگلیسی سطح پایین و پیشرفته بر روی جفت های ترجمه ای غیرهم ریشه مورد آزمایش قرار گرفت. الگوی بدست آمده برای فراگیران سطح پایین با فرضیه ی مدل سازگار بود چرا که وجود رابط های واژگانی در سطوح پایین زبان آموزی ثابت شد. لیکن، نتایج بدست آمده برای فراگیران سطح پیشرفته نشان داد این رابط ها در سطوح بالا دیگر وجود ندارند و ازبین می روند.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: ساخت یک تست حافظه کاری از طریق خواندن جهت تعیین ظرفیت حافظه ی زبان آموزان فارسی زبان؛ The development of a Persian reading span test for the measure of L1 Persian EFL learners’ working memory capacity

کلید واژه ها: ظرفیت حافظه ی کاری تست حافظه از طریق خواندن پردازش و ذخیره اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۰۹
در این تحقیق ابتدا حافظه ی کاری و مدل پیشنهادی آن توصیف می گردد. سپس طرزساخت یک تست حافظه ی کاری به همراه تشریح کامل آزمایش هایی که روی آن صورت گرفته ارائه می گردد. به طور دقیق تر، این تست شامل 64 جمله فارسی می باشد که با ویژگی های خاصی توسط یک کارشناس زبان فارسی تهیه و سپس بر روی سه دسته زبان آموزکه جمعا 74 نفر بودند امتحان شد و نواقص آن طی این سه مرحله بر طرف شد. این تست نهایتا در یک تحقیق بزرگ، جهت اندازه گیری ظرفیت حافظه ی 140 نفر زبان آموز به کار گرفته شد. نتایج تحلیل عناصر تست، پایایی 840 0/ و 7900/ را نشان داد. این بدان مفهوم است که تست ساخته شده قابل اعتماد بوده و می تواند در تحقیقات دیگر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین محققان زبانهای دیگر می توانند از فرایند طی شده در این تحقیق جهت تهیه تست حافظه در زبان خود پیروی کنند.
۸.

مقاله به زبان انگلیسی: عناصر عروضی برای بهبود تلفظ فراگیران زبان انگلیسی: یک گزارش کوتاه؛ Prosodic elements to improve pronunciation in English language learners: A short report

کلید واژه ها: روانی کلام آموزش تلفظ عروضی فرابخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۷۵۸
مفید بودن تدریس تلفظ در تدریس زبان همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. اگرچه تحقیقات گذشته نشان می دهد که معلمان نمی توانند تفاوت عمده ای در بهبود تلفظ دانش آموزان خود به وجود آورند، مطالعات جدید نشان می دهد که تلفظ زبان خارجی می تواند با بکار گیری عوامل مشخصی مانند استفاده از عناصرعروضی تا سطح زبان مادری پیشرفت کند. با تاکید بر ارتباطات معنادار و فهم این که تولید سخن تحت تاثیر درک سخن می باشد، نیاز به ادغام فعالیت های عروضی و ارتباطی برای ایجاد موقعیت هایی که در آن تلفظ دانش آموزان از طریق شنیدن وسخن گفتن پیشرفت کند، احساس می شود. این مطالعه به بررسی این عوامل می پردازد.
۹.

مقاله به زبان انگلیسی: ارزشیابی کمّی، مشوّقی برای پرداختن دانشجویان به بازخورد اصلاحی استاد در مهارت نوشتاری؛ Grading, no longer an obstacle to learners’ attendance to teacher feedback

کلید واژه ها: مهارت نوشتاری ارزشیابی پلکانی بازخورد اصلاحی روانی نوشتار پیچیدگی ساختاری صحت ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
اغلب مشاهده می شود که زبان آموزان انگیزه ی کافی برای توجه به و به کار گیری نظرات و پیشنهادات استاد برای بهبود کیفیت نوشته های خود را ندارند. از طرف دیگراساتید اغلب همراه با تصحیح متون نگاشته شده توسط دانشجویان، اقدام به ارزشیابی کمی آنها نیز می نمایند علیرغم اینکه می دانند این نوع ارزشیابی باعث منحرف شدن هر چه بیشتر توجه دانشجویان از نظرات و پیشنهادات استاد می شود. با این وجود عدم ارزشیابی کمی امکان پذیر نمی باشد چرا که هم دانشجویان و هم موسسات آموزشی خواستار چنین ارزشیابی ای هستند. برای فائق آمدن به این مشکلات، تکنیک جدیدی به نام ارزشیابی پلکانی ابداع گردید تا ارزشیابی کمی دیگر نه تنها باعث بی توجهی به نظرات استاد نشود بلکه دانشجویان را به پرداختن به و اعمال آن ها در نوشته های خود مشتاق سازد. در ارزشیابی پلکانی دانشجویان می توانند با اعمال نظرات استاد اقدام به بهبود کیفیت نوشته های اولیه خود نموده و بر اساس کیفیت نسخه ی اصلاح شده، نمره ی دریافتی خود را ارتقا بخشند. این روند می تواند تا ٢ مرتبه ادامه یابد. نمره نهایی دانشجو، میانگین نمراتی خواهد بود که وی در آخرین نسخه ی اصلاح شده ی هر یک از تکالیف خود در طول ترم تحصیلی کسب کرده است. مطالعه ی حاضر ، تلاشی در راستای بررسی تاثیر این شیوه ی جدید بر روی سه شاخص روانی نوشتار، پیچیدگی ساختار و صحت ساختار بود. نتایج به دست آمده حاکی از پیشرفت دانشجویان گروه آزمایش در هر سه مقیاس بود در حالیکه گروه گواه تنها توانست در مقیاس روانی نوشتار پیشرفت کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱