تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

Applied Research on English Language, V. 7 , N. 3 , 2018 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

Sociocultural Identity in TEFL Textbooks: A Systemic Functional Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sociocultural theory Systemic functional linguistics Meaning making Ideological Identity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
This study aimed at investigating shades of identity in TEFL textbooks. Most identity studies have focused on authors as knowledge producers. They have neglected authors' roles in constructing identity. Further, few scholars have considered disciplinary specific textbooks in their analyses of identity. Trying to bridge these gaps, we applied Halliday’s Systemic Functional Linguistics to investigate identity through the lens of sociocultural theory. The study corpus consisted of nine commonly used textbooks on language testing, language teaching, and linguistics in Iranian EFL context. The textual analysis revealed various levels of self and other-regulation mediated by interpersonal, textual, and ideational metafunctions. These findings suggested that studying their disciplinary specific texts, students of TEFL may develop not only their academic knowledge but also their ideological positions and academic voices.
۲.

Operationalization of Formative Assessment in Writing: An Intuitive Approach to the Development of an Instrument(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Writing Formative Assessment of Writing Formative assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
The current study aimed to develop a Formative Assessment of Writing (FAoW) instrument through operationalizing Black and Wiliam’s (2009) Formative Assessment (FA) and Hattie and Timperley’s (2007) feedback model. Following intuitive approach of scale construction (Hase & Goldberg, 1967), a comprehensive review of the literature was undertaken, and 30 Likert scale items were devised.  The items tapped students’ experiences of FA practices in writing classrooms and their attitudes towards the helpfulness of each practice.  In a focused group interview, the items were intuitively classified by three experts of writing and assessment based on the five components of FA (clarifying criteria, evidence on students’ learning, feedback to move learners forward, peer assessment and autonomy) and in three stages (“Where the learner is going/Pre-writing, “Where the learner is right now/Writing and “How to get there/ Post-writing”). The expert interviews resulted in revisions and 20 additional items. They also agreed that items in FAoW instrument corresponded with the theoretical frameworks of FA as well as the three stages of feedback.
۳.

A genre Analysis of the Scholarly Electronic Mail: Implications for Pedagogy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Generic Structure Virtual Discourse Community Macro Segments Discussants Reactive Mail schema

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
Scholarly mails apparently display stable conventional principles as an emerging genre. Thus, contributors should structure their electronic mails appropriately when writing for purposes of discussing professional topics. However, this requirement plunges many a scholar in dilemma as to how to go about this vital undertaking without written structural norms in electronic mail communication. This raises the question: what is the generic structure of the scholarly electronic mail? The aim of this paper therefore is to uncover the organizational structure of the scholarly electronic mail as an emerging genre of computer mediated discourse. A qualitative approach is adopted in the description of the generic structure. Through purposive and stratified sampling, twenty scholarly electronic mails were selected and closely studied based on the basic electronic schema model by Herring (1996) with a view to extracting the features of the genre. Findings revealed that the scholarly electronic mail has a generic structure which is signalled by typical linguistic elements. The paper recommends a genre-based approach to guiding upcoming scholars on how to construct a scholarly electronic mail that fulfils its communicative purposes.
۴.

Iranian EFL Teachers' Language Assessment Literacy (LAL) under an Assessing Lens(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Language assessment literacy Factor Analysis Validation teacher education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
Despite being trained in pre-service teacher education programs, most EFL teachers are underprepared when faced with language assessment-related activities. Part of the problem emanates from the fact that Language Assessment Literacy (LAL) as a construct has not been well defined by experts. The purpose of this study was to pinpoint the components of LAL in the Iranian EFL context using an adapted version of Fulchers' (2012) LAL survey with two types of constructed and closed response items. The participants were 280 English language teachers from seventeen different provinces in Iran. Exploratory and confirmatory factor analyses and cross validation were used to define LAL as a construct. Furthermore, qualitative data analysis procedures were employed to analyze the data obtained from constructed response items. The results indicate that LAL in the Iranian context is comprised of four factors, namely: test design and development, large-scale standardized testing and classroom assessment, beyond-the-test aspects (which mainly includes social and ethical aspects of language testing/assessment), and reliability and validity. Furthermore, the results show that the EFL teachers in this study believe that besides the theoretical issues of assessment, they should also receive hands-on skills-based instruction in language assessment. These results can have direct implications for future teacher education programs with the aim of enhancing EFL teachers' LAL.
۵.

Do Perceived Communication Behavior and International Posture Impact Iranian English Learners’ Communication in English?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Posture Perceived Communication Behaviors willingness to communicate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
Many studies have been conducted on the ways of promoting willingness to communicate in learners in EFL/ESL contexts. While different scholars have undertaken studies on many of these variables, few of these studies have aimed at EFL university students in Iran. This study reports on the role of international posture and perceived communication behavior on Iranian EFL learners’ communication in English. The participants who accepted to attend the survey completed questionnaires on WTC, international posture and perceived communication behaviors. The results driven based on this research indicated that Iranian English BA students are generally tended to speak in English. The participants' willingness to communicate in English was found to have a significant relationship with their perceived communication behaviors and international posture. The findings of this study will be beneficial for various policy makers and practitioners, including those dealing with curriculum development and teacher education to focus more on the elements influencing communication in English. Many studies have been conducted on the ways of promoting willingness to communicate in learners in EFL/ESL contexts. While different scholars have undertaken studies on many of these variables, few of these studies have aimed at EFL university students in Iran. This study reports on the role of international posture and perceived communication behavior on Iranian EFL learners’ communication in English. The participants who accepted to attend the survey completed questionnaires on WTC, international posture and perceived communication behaviors. The results driven based on this research indicated that Iranian English BA students are generally tended to speak in English. The participants' willingness to communicate in English was found to have a significant relationship with their perceived communication behaviors and international posture. The findings of this study will be beneficial for various policy makers and practitioners, including those dealing with curriculum development and teacher education to focus more on the elements influencing communication in English.
۶.

A Comparative Study of Metadiscourse in English Research Article Abstracts in Hard Disciplines by L1 Chinese and L1 English Scholars(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Metadiscourse English Research Article Abstracts Hard Disciplines L1 Chinese Scholars L1 English Scholars

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
This study investigates how L1 Chinese scholars in hard science disciplines use metadiscourse in their English academic writing, by comparing the deployment of metadiscoursal resources written by L1 Chinese and L1 English scholars. Hyland’s (2005) interpersonal model of metadiscourse was adopted for the analysis. We found that L1 Chinese scholars used less metadiscoursal resources than L1 English scholars on the whole. In the two dimensions of interaction, L1 Chinese scholars made more use of interactive devices, while L1 English scholars used more interactional items. This reflects that L1 Chinese scholars made greater efforts to guide the readers through their papers, and L1 English scholars are more concerned with creating author identity and engaging their readers. The t-tests confirmed that L1 Chinese scholars used significantly more code glosses in interactive metadiscourse and less self-mentions in interactional metadiscourse. An in-depth analysis reveals two functions of code glosses and five functions of self-mentions in RA abstracts.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸