تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language - علمی-پژوهشی

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۳۲۲-۵۳۴۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ مهر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: Prof. Mansoor Tavakoli
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۲۵۲-۰۱۹۸
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: Prof. Mansoor Tavakoli
مدیر اجرایی: Dr.Leila Gorji
هیئت تحریریه: Associate prof.Dr.Saeed Ketabi, Prof. Brian Tomlinson, Prof. Mohammad Amoozadeh, Prof. Avon G. Crismore, Prof. Leena Furtado, Prof. Andrew E. Finch, Associate prof.Dr. Shiva Kaivanpanah, Prof. Ingrid Piller, Prof. Reza Pishghadam, Prof. Mansoor Tavakoli
آدرس: University of Isfahan, Hezar Jarib St., Azadi Sq., Isfahan, Islamic Republic of Iran. Postal code: 81744 - 73441.
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۹۵
وب سایت: https://are.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: jare@res.ui.ac.ir
فکس: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۷۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵