مطالب مرتبط با کلید واژه

فرابخشی


۱.

مقاله به زبان انگلیسی: عناصر عروضی برای بهبود تلفظ فراگیران زبان انگلیسی: یک گزارش کوتاه؛ Prosodic elements to improve pronunciation in English language learners: A short report

کلید واژه ها: روانی کلام آموزش تلفظ عروضی فرابخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۷۵۸
مفید بودن تدریس تلفظ در تدریس زبان همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. اگرچه تحقیقات گذشته نشان می دهد که معلمان نمی توانند تفاوت عمده ای در بهبود تلفظ دانش آموزان خود به وجود آورند، مطالعات جدید نشان می دهد که تلفظ زبان خارجی می تواند با بکار گیری عوامل مشخصی مانند استفاده از عناصرعروضی تا سطح زبان مادری پیشرفت کند. با تاکید بر ارتباطات معنادار و فهم این که تولید سخن تحت تاثیر درک سخن می باشد، نیاز به ادغام فعالیت های عروضی و ارتباطی برای ایجاد موقعیت هایی که در آن تلفظ دانش آموزان از طریق شنیدن وسخن گفتن پیشرفت کند، احساس می شود. این مطالعه به بررسی این عوامل می پردازد.