اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و یکم تابستان 1392 شماره 82

مقالات

۳.

تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت یزد- اردکان استان یزد

۴.

بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرفکنندگان کشور

۵.

ارزش­گذاری اقتصادی مطبوعیت منابع طبیعی در خشک­بوم (مطالعه موردی منطقه گردشگری چک­چک یزد)

۶.

عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر

۷.

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی و تابع عضویت هذلولی

۸.

پیش بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی- تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS)

۹.

بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

۱۰.

اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸