ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی (دانشگاه باهنر کرمان) پاییز و زمستان 1390 شماره 5

مقالات

۱.

پروین اعتصامی و اثرپذیری از اندیشه های قاسم امین منادی آزادی زن در مصر

۲.

سیمای زن و عشق در شاهکارهای حماسی دده قورقود و ایلیاد وادیسه

۳.

بررسی تطبیقی تجلی عشق به میهن در اشعار فرخی یزدی و معروف الرصافی

۴.

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

۵.

تطبیق زبان عرفانی و شیوة نگارش عین القضات همدانی و محی الدّین عربی

۶.

مقایسة شعر و زندگی امیلی دیکنسون و ژاله قائم مقامی

۷.

بررسی تطبیقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ایلیا ابو ماضی

۸.

بررسی تطبیقی اعترافات روسو، غزالی و آگوستین

۹.

بررسی پاره ای از واژگان پارسی قرآن کریم و پیشینة آن در ادب عربی

۱۰.

بررسی تطبیقی شخصیّت های «قلعة حیوانات» جورج اورول و «باب شیر و گاو»کلیله و دمنه

۱۲.

بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور

۱۳.

بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵