نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال دهم 1388 شماره 15

مقالات

۱.

رساله النقط و الشکل (کتابت: 581 ق) (آنکارا، مجموعه اسماعیل صائب، ش 3/547)؛ ابن سراج بغدادی، ابوبکر محمد بن سری (د 316 ق)

۲.

حدائق الوثانق (در کیفیت ترکیب قبالات و سجلات) (تالیف: 710 ق، کتابت: 741 ق)؛ (برلین، ش 5226)؛ خواری، محمد بن علی ناموس(اوایل سده 8 ق)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۷۵۵
۳.

پیربوداق منشی قزوینی (سده دهم ق): بخش احوال خطاطان و نقاشان از کتاب جواهر الاخبار (تالیف: 984 ق) (کتابخانه آکادمی علوم سن پترزبورگ، به خط مولف)

۶.

مجموعه ترجیعات سرکاری (یادگاری از عصر قراقویونلوها) (کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش 9970)

۷.

آنالیز عنصری مرکب های به کار رفته در قطعات پوست نوشت قرآن با روش میکروپیکسی (از مجموعه شخصی محمد رضا ابوئی مهریزی)

۱۲.

سرخط آزادی (سرمشق فارسی آزادنامه بردگان در دوره قاجار)

۱۳.

وندیداد دستوروانیان (کتابت: 1001 یزدگردی / 1011 خورشیدی) (نسخه خانوادگی رستم خدامراد دستور روانیان)

۱۴.

صفات کائنات (گزیده) (تالیف: 1171 ق)؛ به کوشش محمد علی کریم زاده تبریزی (لندن). محسن جعفری مذهب

۱۶.

«شیخی بیگ نقاش» در مرقع بهرام میرزا صفوی (نامه)

۲۲.

ازمیان اوراق میرزا حسنعلی خان نائینی (مستوفی مخصوص سرکاری و منشی باشی ظل السلطان): (1. شکسته نویس زیاد است، نستعلیق نویس باشید! ؛ 2. قرآن یک ورقی جلی مترجم؛ 3. قلمدان پنج شش تومانی صنیع همایون؛ 4. درخواست مرکب تبریزی، چه خشک چه ترا؛ 5. اجرت بیت نویسی عربی و فارسی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۹
۲۳.

دو یادداشت و یک نامه به دکتر مهدی بیانی (درباره سابقه خوشنویسی پدر و استادش)

۲۶.

حال و روزکاتبان (1. کاتب پریشان مهربان؛ 2. کاتب مقروض؛ 3. عرصه داشت محمد شفیع شکسته نویس)

۲۸.

وراقی در یکصد سال گذشته

۳۰.

عریضه زین العابدین خوشنویس اصفهانی به مستوفی الممالک به منظور برقراری مستمری برای فرزندزادگان (در سن یکصد و سیزده سالگی)

۳۲.

عریضه سید گلستانه برای ماندن در مدرسه ناصری جهت تعلیم خط شکسته و نسخ تعلیق

۳۵.

یش طرح و مثنی برداری سیاه قلم کار عصر قاجار (اثری از میرزا علی قلی خوئی در مجموعه کریم زاده تبریزی)