نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال ششم 1384 و 1385 شماره 11 و 12

مقالات

۱.

«دانشنامه فارسی» / اثر مولفی ناشناخته از مبلغان یسوعی ساکن اصفهان (سده 11 ق)

۳.

نسخه های خطی اسلامی: ویژگی های مادی و گونه شناختی

۴.

آثار خوشنویسی در دو مرقع سلطان یعقوب (یاددگاری از عصر قراقویونلوها و آق قویونلوها)

۶.

مسائل نقل و تصحیح متن های فارسی و مشکل حفظ اصالت نسخه خطی

۱۱.

«بیاض و سواد» سیرجانی (متنی کهن از اقوال مشاهیر صوفیه تا اوایل سده پنجم هجری)

۱۴.

درباره دو نسخه خطی شاهنامه (نسخه موزه بریتانیا و نسخه کتابخانه ملی فلورانس)

۲۴.

بیدل در تصحیح کتاب کهنه (رقعه ای از بیدل درباره تصحیح)

۳۲.

کنه الا واه فی الفناء فی الله، یا: «فصل الخطاب» خواجه محمد پارسا

۳۵.

نظری به مقاله «نقش ایدئولوژیک نسخه بدل ها» از دریچه نقد جامعه شناختی متن در مکتب انگلو امریکن

۳۶.

توضیحی درباره مقاله «اصطلاحات نسخه پردازی... در دیوان دانش مشهدی» (نامه)

۳۸.

معرفی نسخه برگردان «جنگ بیاض» (تهران، 1384)

۴۱.

معرفی نسخه برگردان «مجمل الاقوال فی الحکم والامثال» (مورخ 693 ق) (تهران، 1383)؛ ترجمه حسن سرو

۴۳.

کتابشناسی فهرست های نسخه های خطی انتشار یافته در ایران در سال 1384