نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال اول 1379 شماره 2

مقالات

۱.

ترجمه فارسی ""التیسیر فی صناعه التسفیر"" بکربن ابراهیم اشیبلی (د٦٢٩ق)

۴.

از پوست تا کاغذ (نکاتی در مورد چند نسخه خطی در خاورمیانه)

۶.

عرفان اصیل ایرانی در ""سفینه تبریز"" (نگاهی اجمالی به مجموعه خطی نفیس ابوالمجد تبریزی)

۱۲.

ضرورت فراگیری زبان عربی برای فهم و دست یابی به متون عربی (سخنرانی توماس ارپینیوس، ١٥٨٤-١٦٢٤م.)

۱۳.

نسخه های خطی در پژوهش های تاریخی و تصحیح متون

۱۵.

آشنایی با نسخه های خطی فارسی در آمریکا (کتابخانه مرکزی عمومی نیویورک)

۱۶.

آشنایی با نسخه های خطی کتابخانه مرحوم محمد باقر الفت اصفهانی

۱۹.

گزارشی از سومین کنفرانس بین المللی نسخه شناسی و خط شناسی کهن در نسخه های خطی خاورمیانه (٤-٦ اکتبر ٢٠٠٠م، بولونیا-ایتالیا)