نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال چهارم 1382 شماره 7 و 8

مقالات

۱.

صناعه تسفیر الکتب و حل الذهب (فن جلد سازی و طلا اندازی) / ابوالعباس احمد بن محمد سفیانی (زنده در ١٠٢٩ ه .)

۹.

اجازات سماع در نسخه های خطی قدیمی

۱۰.

اثر تابش ماکروویو (ریز موج) بر اسناد و نسخ خطی برای کشتن حشرات

۱۴.

اصطلاحات مربوط به کاغذ و خط و نسخه در پریخانه و قصاید طغرای مشهدی (د. بعد از ١٠٧٨ ه .)

۱۵.

راپرت و صورت حساب برای استنساخ و عکس نسخ خطی

۱۸.

چند نکته (١. نسخه ""غرائب الفنون""؛ ٢. شاهنامه فلورانس؛ ٣. صحافی سنتی)

۲۲.

واژه های جلد سازی و نقاشی در خطبه اسناد

۲۳.

یادداشت هایی درباره نسخه های خطی / (١. تدارک صفحات مجلس نگاری؛ ٢. معرفی چند صحاف؛ ٣. سهم صحاف در تصحیح متن؛ ٤. رقعات کتابت؛ ٥. قیمت گذاری نسخه های خطی)